Praktijkinformatie

Algemene verordening gegevensbescherming: AVG

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet is opgesteld om er voor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Haptonomiepraktijk Marleen van Kalmthout voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede hulpverlening; de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van facturen; het voeren van doelmatig beheer en beleid binnen de praktijk.

Uw gegevens worden verwerkt op het intakeformulier dat u ondertekent tijdens uw eerste bezoek; deze worden opgeslagen in uw dossier. Het papieren dossier, dat in een afgesloten dossierkast is opgeslagen, wordt gaande de behandeling aangevuld met verslagen van de behandelsessies. Deze verslagen worden niet gedeeld met anderen, tenzij noodzakelijk voor de behandeling en alleen na uw toestemming. Uw digitale gegevens worden op met een wachtwoord beveiligd bewaard. Alle gegevens worden na uw laatste behandeling tenminste 15 jaar bewaard. Indien u “vergeten” wenst te worden, kunt u hiertoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen; bij inwilliging van dit verzoek, wordt uw dossier onmiddellijk verwijderd.

De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en uw dossier. U dient dit schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening aan de therapeut, tevens eigenaar van de praktijk, te vragen. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de therapeut verplicht u binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken. Voor het geven van de informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €20,00.

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders een verzoek kunnen indienen. Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben zelf het recht om een verzoek in te dienen. Ouders/voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind.

De therapeut kan om moverende redenen weigeren aan het verzoek om inzage te voldoen.

Nadat u inzage hebt verkregen, kunt u de therapeut schriftelijk verzoeken om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorwaarde voor inwilliging van dit verzoek is dat de gegevens zoals die gebruikt worden feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake doende voor het doel van de verwerking. Ook dit verzoek moet zijn voorzien zijn van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening. De therapeut dient binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Een weigering om uw gegevens te bewerken moet gemotiveerd worden.

Indien het verzoek wordt ingewilligd, moeten andere organisaties aan wie de gegevens verstrekt zijn van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning vraagt van de verantwoordelijke. Dit dient binnen acht weken na datum van de aanvraag te gebeuren.

Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door de therapeut. Wanneer aan dit bezwaar tegemoet gekomen wordt, kan het zijn dat u niet behandeld kunt worden bij Haptonomiepraktijk Marleen van Kalmthout.

Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u Haptonomiepraktijk Marleen van Kalmthout kunt verzoeken uw gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt deze te hergebruiken.

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de behandeling van dit verzoek zijn geen kosten verbonden.

Wanneer u van mening bent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, kunt u dit voorleggen aan de rechter. Deze kan advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik  (Marleen van Kalmthout) de volgende stappen zetten:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega, eventueel raadplegen van “Veilig thuis” (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek aangaan met de betrokkenen.
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel zal altijd “Veilig thuis” geraadpleegd worden.
  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Vergoedingen zorgverzekeraars

De behandelingen in Haptonomiepraktijk Marleen van Kalmthout worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit is omdat de zorgverzekeraars uitermate weinig vergoeden en wel (niet altijd passende) hoge eisen stellen aan therapeuten. Daarom is er voor gekozen om de beroepsvereniging te verlaten (en derhalve niet meer vergoed te worden) en behandelingen aan te bieden voor een lager tarief om cliënten toch enige tegemoetkoming te bieden.